Jumat, 26 November 2010

PAI (Al Qur'an XI) bagian 2

12. Kalimat yang dicetak tebal di wah ini terdapat hukum bacaan ....
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض من فضله Mad Wajib Muttashil d. Mad Shilah Qoshiroh
a. Mad Jaiz Munfashil e. Mad Shilah towilah
b. Mad badal

13. Terjemah ayat dibawah ini adalah ....
• ان الله كان بكل شيئ عليما
a. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu
b. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa adanya
c. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui
d. Sesungguhnya Allah Maha menyintai segala sesuatu
e. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu

14.
من عمل صالحا من ذكر اوانثى وهو .........
aيعلمون dفلنجزينه ِ
bباحسن e. موء من
c. اجرهم
15. terjemah dari فلنجزينه adalah ....
a. maka pasti akan Kami berikan padanya kenikmatan
b. maka pasti akan Kami berikan padanya kehidupan
c. maka pasti akan Kami berikan padanya keputusan
d. maka pasti akan Kami berikan padanya kesulitan
e. maka pasti akan Kami berikan padanya perhatian

16. Ayat yang tercetak tebal dibawah ini terdapat hukum bacaan ....
اجرهم باحسن
a. Idhar Halqi d. Idghom Bilaghunnah
b. Ikhfak Haqiqi e. Ikhfak Syafawi
c. Idghom Bighunnah

17. Bunyi ayat yang berarti “kehidupan yang baik” adalah ....
a. فلنجزينه ِ d. اجرهم
b. يعلمون e. عملا صالحا
cحيوة طيبة
18. Keterangan dalam QS An Nahl : 97 adalah ....
a. barang siapa yang berbuat kebajikan akan mendapat kehidupan yang mudah
b. barang siapa yang berbuat kebajikan akan mendapat kehidupan yang lebih baik
c. barang siapa yang berbuat kebajikan akan mendapat kehidupan yang sempurna
d. barang siapa yang berbuat kebajikan akan mendapat kehidupan yang berat
e. barang siapa yang berbuat kejahatan akan mendapat kehidupan yang susah
19.

امة واحدة
Ayat yang bergaris bawah di atas mengandung makna ....
a. Umat yang satu d. perbuatan umat
b. Umat yang lain e. umat kesayangan
c. kejadian yang lain

20. Ayat yang bergaris bawah diatas pada soal nomor 19 terdapat hukum bacaan ....
a. Idhar Halqi d. Idghom Bilaghunnah
b. Ikhfak Haqiqi e. Ikhfak Syafawi
c. Idghom Bighunnah

21. Manusia itu adalah umat yang satu , karena ....
a. Dahulunya manusia diciptakan dari tanah yang satu
b. Dahulunya manusia diciptakan dari keturunan yang sama yaitu Adam
c. Dahulunya manusia diciptakan dari nilai yang sama
d. Dahulunya manusia diciptakan dari keturunan yang sama
e. Dahulunya manusia diciptakan dari kehendak Allah yang Maha Esa

22. Saat Islam lahir masyarakat Arab sedang mengalami silang sengketa karena kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, untuk mengatasi segala perselisihan itulah Allah kemudian ....

a. mengutus para Nabi dan Rasul, yang tugasnya membawa kabar gembira dan peringatan
b. mengutus para Nabi dan Rasul, yang tugasnya membawa kabar duka
c. mengutus para Nabi dan Rasul, yang tugasnya menjadikan umat yang kuat
d. mengutus para Nabi dan Malikat , yang tugasnya membawa kabar gembira
e. mengutus para Nabi dan Sahabat , yang tugasnya membawa kabar gembira

23. Arti dari مبشرين ومنذرين  adalah ....
a. Kabar cinta dan perdamaian d. Kabar duka dan peringatan
b. Kabar gembira dan peringatan e. Kabar gembira dan perdamaian
c. Kabar gembira dan penderitaan
24. ويل للمطففين  arti ayat tersebut adalah ....
a. Nerakalah bagi orang-orang yang curang
b. Penderitaanlah bagi orang-orang yang curang
c. Celakalah bagi orang-orang yang curang
d. Celakalah bagi orang-orang yang jahat
e. Celakalah bagi orang-orang yang durhaka

25. Kelanjutan QS Al Muthoffifin : 2 ini adalah ....

 الذين اذاكتالوا على الناس .......
a. مبعوثون dليوم عظيم
b. يجسرون e. يستوفون
c. لرب العالمين

26. ويل للمطففين dalam ayat ini terdapat 2 hukum bacaan yaitu ....
a. Ikhfa’ Haqiqi dan Mad Aridh Lissukun
b. Idghom Bila Ghunnah dan mad Arid Lissukun
c. Idghom Bighunnah dan mad Arid Lissukun
d. Idhar Halqi dan Mad Iwad
e. Mad Badal dan Mad Iwadhj

27. Maksud curang dalam QS Al Muthoffifin adalah ....
a. curang dalam menakar dan menimbang
b. curang dalam berjual beli
c. curang dalam bekerja sama
d. curang dalam berjanji
e. curang dalam bermasyaarakat
28. ليوم عظيم makna ayat ini adalah ....
a. pada suatu hari yang besar d. pada hari kiamat
b. pada kejadian yang agung e. pada saat yang mulia
c. pada hari berbangkit

29.ااذا بايعت فقل ..........

a. لا قوة d.لا ريب
b.ِ ِ لا خلالة e. لا خلابة
c. لا شيءة
30. Maksud Hadits Nabi yang tidak boleh ada penipuan sama sekali adalah ....
a. لا قوة d.لا ريب
b.ِ ِ لا خلالة e. لا خلابة
c. لا شيءة

31.
شهداء
Ayat yang bergaris bawah diatas adalah contoh hukum bacaan ....
a. Mad Shilah Qoshiroh d. Mad Jaiz Munfashil
b. Mad Shilah Thowilah e. Mad Aridh Lissykun
c. Mad Wajib Muttashil
32. خبير يما تعملون ayat disamping yang bergaris bawah adalah contoh bacaan ....
a. Idhar Syafawai d. Iqlab
b. Idhar Halqi e. Idghom Bighunnah
c. Ikhfa’ Syafawi

33. اعدلوا arti dari potongan ayat ini adalah ....
a. berlaku baiklah kamu d. berlaku sopanlah kamu
b. berlaku adillah kamu e. berlaku bijaksanalah kamu
c. berlaku jujurlah kamu

34. Makna yang terdapat di dalam QS Al Maidah : 8 adalah ....
a. Berlaku baiklah kamu, karena baik akan lebih dekat dengan taqwa
b. Berlaku adillah kamu, karena adil akan lebih dekat dengan taqwa
c. Berlaku jujurlah kamu, karena jujur akan lebih dekat dengan taqwa
d. Berlaku ariflah kamu, karena arif akan lebih dekat dengan taqwa
e. Berlakubenarlah kamu, karena benar akan lebih dekat dengan taqwa

35. Berdasarkan QS Al Maidah : 47 – 50 dapat disimpulkan bahwa memutuskan hukum harus berdasar kepada ....
a. Undang-undang Dasar d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana e. Peraturan Pemerintah
c. hukum-hukum Allah
36. فاستبقوا الخيرات
Arti ayat diatas adalah ....
a. Maka berlomba-lombalah kamu dalam keadilan
b. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan
c. Maka berlomba-lombalah kamu dalam keimanan
d. Maka berbuatlah kamu dalam keadilan
e. Maka berbuatlah kamu dalam keadilan

37.
حكما لقوم
Ayat diatas yang bergaris bawah terdapat dua hukum bacaan ....
a. Iqlab dan Idghom Bighunnah d. idhar Halqi dan Idghom Bighunnah
b. Iqlab dan Idghom Bilaghunnah e. Idhar Syafawi dan Idghom Bighunnah
c. Idghom Bighunnah dan Idhar syafawi

38. Apabila ada Mad Thobi’i bertemu huruf hidup dan dibaca waqof adalah pengertian ...
a. Mad Wajib Muttashil d. Mad Badal
b. Mad Jaiz Munfashil e. Mad Aridh Lissukun
c. Mad Iwadh

39. Ayat yang menunjukkan gambaran tentang berlaku amanah dalam keluarga terdapat dalam ....
a. QS An Nisa’ : 34 d. QS Al A’rof : 13
b. QS Al Baqoroh :32 e. QS Al Mukminun : 9
c. QS Ali Imron 72

40.
ان الله ياءمركم ان تؤد الامانات الى اهلها
Ayat diatas adalah menerangkan tentang ....
a. berbuat adil di dalam masyarakat
b. tanggungjwab untuk membela kebenaran
c. keutamaan menjadi penegak keadilan
d. menunaikan amanah dalam keluarga
e. larangan saling memperolok-olok
II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar !


1. Sebutkan tiga golongan umat Nabi Muhammad dalam menerima Al Qur’an!

2. Tulislah kembali ayat dibawah ini lengkap dengan harokatnya!

                             

3. Jelaskan bahwa kehadiran Islam membawa perubahan yang revolusioner dalam soal kesetaraan gender !
4. Bagaimana pandangan Islam di dalam Al Qur’an dalam menjalankan usaha jual beli ? terangkan dengan jelas !
5. Terangkan tentang pengertian hukum bacaan di awah ini :
a. Mad Shilah Qoshiroh
b. Mad Arid Lissukun
c. Idhar Halqi
d. Ikhfa’ Syafawi

Tidak ada komentar: