Jumat, 26 November 2010

AQIDAH X

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN PEKALONGAN

ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 (UAS) CIRI KHUSUS
SMA/MA/SMK MUHAMMADIYAH
TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Sub Mata Pelajaran : A Q I D A H
Kelas : X (sepuluh)
Hari, Tanggal : Selasa, 1 Desember 2009
Waktu : 07.30 – 08.30 (60 menit)

PETUNJUK :
1. Sebelum mengerjakan soal, tulislah terlebih dahulu nomor ulangan Anda pada lembar jawab yang disediakan.
2. Kerjakan semua soal pada lembar jawab yang disediakan.
3. Bacalah dengan teliti setiap soal sebelum Anda menjawab.
4. Kerjakan setiap kelompok soal sesuai dengan perintahnya.
5. Telitilah hasil pekerjaan Anda sekali lagi, sebelum Anda serahkan kepada Pengawas.
6. Mulai bekerja dengan membaca “Basmalah” dan akhiri dengan bacaan “Hamdalah”.

I. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d pada lembar jawab yang tersedia!

1. Salah satu isi dan kandungan Al Qur’an adalah tauhid, yang berarti ….
a. meng-Esakan Allah d. melaksanakan Firman Allah
b. menyembah Allah e. menerima ketentuan-ketentuan Allah
c. meminta pertolongan kepada Allah

2. Manusia secara fitrah pasti membutuhkan Tuhan untuk disembah karena ….
a. manusia adalah makhluq paling muda
b. manusia selalu diliputi kecemasan dan kekhawatiran
c. tugas manusia adalah beribadah/mengabdi kepada Allah
d. agar tidak disebut sebagai anti Tuhan
e. Tuhan akan marah jika tidak disembah

3. Agama Islam disebut juga dengan addiinul qoyyim yang artinya ….
a. agama mulia d. benar-benar datang dari Allah
b. agama murni e. agama yang sempurna
c. agama lurus

4. Di bawah ini merupakan karakteristik yang terdapat dalam agama Islam, kecuali ….
a. mencakup semua ajaran yang dibawa oleh para Rosul terdahulu
b. merupakan jalan hidup yang lurus
c. merupakan agama yang perlu untuk diperjuangkan
d. turun dengan bahasa arab
e. agama samawi murni yang benar, baik, menyelamatkan dunia akhirat manusia

5. Salah satu manfaat terbesar agama Islam bagi kita adalah ….
a. menjadi agama yang memiliki banyak penganut
b. sebagai rahmat/kasih untuk semesta alam
c. menjamin kesuksesan dalam memperoleh kekayaan
d. hanya memperhatikan kehidupan di akhirat
e. ibadahnya mudah diamalkan

6. Nama Allah dalam Asmaul Khusna yang termasuk kelompok jamaliyyah adalah ....
a. Al Latif d. Al Hafidz
b. Asy Syakur e. Al Qohhaar
c. As Salaam

7. Asmaul Khusna yang disebut dua kali dalam Al Qur’an surat 1 (Al Fatihah) adalah ....
a. Al Baariul Mushowwir d. Al Maaliki Yaumiddin
b. Al Khooliqul Baari-u e. Robbil Alamiin
c. Ar Rohmaanirrohiim

8. Menurut Muhammadiyah, agama yang disiarkan Nabi Muhammad saw yaitu ....
a. “Wahyu Tuhan yang diturunkan Allah kepada para utusan-Nya agar ia sampaikan kepada ummat manusia.”
b. “Apa-apa yang diturunkan Allah melalui lisan Nabi-Nabi Nya, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan dunia akhirat manusia.”
c. “Segala apa yang dimuat dalam Al Qur’an dan dalam sunnah yang benar dari Rosul berupa perintah-perintah Allah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk Nya untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat mereka.”
d. “Segala kesepakatan ulama dalam suatu negara tentang masalah hukum yang belum diatur dalam Al Qur’an dan hadits shohih.”
e. “Sistem yang rasional terdiri atas tata keyakinan, tata peribadatan dan tata krama sebagai hasil dari perenungan ahli fikir yang cerdas rohani, emosi, akal dan inter antar personal serta linguistiknya.

9. Semua benda fisika di langit dan di bumi tunduk patuh menyerah diri kepada Allah ... (QS 3/Ali Imron : 83), muslim yaitu makhluq yang tunduk patuh kepada Allah. Al Islam berasal dari kata .... yang artinya tunduk patuh/menyerah diri.
a. salima  yaslamu  salaaman d. sullamun
b. Isya, Shubuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib e. salima  yuslimu  islaaman
c. aslama  yuslimu  islaaman

10. Ilmu menjawab pertanyaan yang dimulai dengan “Bagaimana”, dan agama menjawab yang dimulai dengan “Mengapa”. Ilmu mempercepat Anda sampai ke tujuan, agama menentukan arah yang dituju ...
Kalimat di atas adalah pernyataan ....
a. Buya HAMKA d. Murtadho muthahhar
b. Albert Eintein e. Bahsul Masail Nahdhotul Ulama
c. Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

11. QS 3 / Al Imron : 19 yang artinya : “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.” Adalah ....
a. 
b.            
c.    •
d.   
e.    
12. “Orang-orang yang memilih non Islam sebagai agama, dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang rugi”. Petikan ayat yang sesuai adalah ....
a. 
b.            
c.    •
d.   
e.    

13. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ اْلِاسْلاَمَ دِيْنًا ( المائدة : 3 )
Berikut ini pokok pikiran QS 5 / Al Maidah : 3, kecuali ....
a. kebebasan beragama
b. Allah telah menyempurnakan agama Islam
c. Allah telah mencukupkan nikmat kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya
d. Allah ridho kepada Nabi saw dan para sahabatnya yang beragama Islam
e. Islam agama yang diridhoi Allah

14. Berikut ini alasan saya tetap beragama Islam, kecuali ....

a. Islam agama wahyu Allah/samawi murni
b. Islam itu agama yang benar
c. Islam itu agama yang sempurna
d. Islam agama yang mudah
e. Islam agama untuk keduniaan saja


15. Berikut ini ruang lingkup ajaran dalam agama Islam, kecuali ....
a. rukun iman (aqidah/tauhid)
b. rukun Islam (ibadah ritual)
c. tata bahasa arab dan ilmu peruahan kata arab
d. akhlaqul kariimah kepada Allah, kepada makhluq-Nya
e. mu’amalah (aneka perjanjian secara islami)

16. Kita sedang mempelajari Aqidah Al Islamiyyah. Apa itu Aqidah? Aqidah Islam yaitu ....
a. keadaan/kualitas diri seseorang yang menyebabkan ia melakukan segala sesuatunya dengan mudah
b. berbuat baik dengan senang hati agar hidupnya diridhoi Allah
c. aneka perjanjian antar manusia secara Islam
d. informasi tentang alam ghoib
e. hal-hal yang diyakini dan dipegang teguh oleh ummat Islam

17. Aqidah disebut pula keimanan. Iman yaitu ....
a. meyakini dengan hati
b. mengucapkan janj setia kepada kebenaran
c. mengamalkan kebenaran yang diyakini
d. meyakini kebenaran dengan hati, dan mengucapkan janji setia kepada kebenaran dengan lisan, dan mengamalkannya dengan amal perbuatan
e. menjalani rukun Islam

18. Rasulullah saw bersabda, “Barang siapa yang .... maka :
1) berbicaralah yang baik atau diam
2) hormatilah tamu dan tetangganya
3) bersilaturrohimlah
Untuk melengkapi terjemah hadits di atas kita masukkan kata ....
a. beriman kepada Allah dan hari akhirat
b. beriman kepada Malaikat-Malaikat Allah
c. beriman kepada kitab-kitab dari Allah
d. beriman kepada Nabi dan Rosul Allah
e. beriman kepada qodho dan qodar Allah

19. Wifat wajib bagi Allah yang berarti ‘paling awal’ yaitu ....
a. wujud d. mukholafatu lil hawaditsi
b. qidam e. qiyamuhu binafsihi
c. baqo

20. Sifat mustahil bagi Allah antara lain ‘fana’ yang artinya ....
a. tidak ada d. sama dengan makhluq
b. baru e. membutuhkan pertolongan
c. bakal rusak

21. Sifat jaiz bagi Allah yaitu ....
a. wenang melakukan yang tidak mungkin
b. wenang melakukan yang mungkin, wenang pula tidak melakukan yang mungkin
c. dikenai hukum alam
d. wenang memasukkan Nabi saw ke neraka
e. wenang memasukkan Fir’aun, Namrudz, Abu Lahab ke dalam surga

22. Ada pakaian kita menjadi bukti adanya tukang tenun dan penjahit. Adanya rumah kita menjadi bukti adanya tukang batu dan kayu. Adanya jagad raya menjadi bukti adanya Tuhan/Allah. Penalaran tersebut adalah dalil aqli Allah bersifat ....
a. ada d. berbeda dengan makhluq
b. dahulu e. mandiri
c. kekal

23. Matahari nampak selalu terbit di timur kita dan terbenam di barat kita. Jika Tuhan itu banyak, maka seleranya berbeda sehingga matahari tidak selalu terbit di timur kita.
a. hayat d. ilmun
b. ilmu e. wahdaniyat
c. irodat

24.
                                                         
Dalil naqli sifat wajib bagi Allah antara lain QS 2 : 255 (ayat kursi) di atas.
Berikut ini sifat wajib bagi Allah yang dalilnya ayat di atas, kecuali ....
a. hayat d. ilmun
b. qiyamuhi binafsihi e. irodat
c. qudrat

Tidak ada komentar: